Regulamin korzystania z serwisu www.salttravel.pl

Właścicielem strony internetowej www.salttravel.pl,  jest firma Biuro Księgowo- Finansowe Enred, Biuro Podróży Salt Travel Bożena Frey z siedzibą ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 6A, 32-020 Wieliczka NIP 6761127214 REGON 120014160, (dalej zwane Salt Travel), które działa jako pośrednik turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268). 

Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) zawiera warunki wykonywania przez Salt Travel, na zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych oraz określa zasady korzystania z portalu www.salttravel.pl (dalej zwany Portalem).


Zasady ogólne

1. Salt Travel nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem Portalu, gdyż zawsze jest nią wyraźnie wskazany i określonym usługodawca oferującym usługi będące przedmiotem umowy. Salt Travel informuje, iż umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Umów (zwanych najczęściej warunkami podróżowania i płatności  i/lub warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych) danego usługodawcy. Z Salt Travel dochodzi do zawarcia umowy zlecenia pośrednictwa w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych z danym usługodawcą. W związku z tym poniższe warunki dotyczą wyłącznie świadczenia przez Salt Travel usług pośrednictwa i nie mają żadnego wpływu na warunki, na których odbywają się podróże, w których sprzedaży pośredniczy Salt Travel. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych usługodawców udostępniane są przed rezerwacją podróży i muszą zostać jednoznacznie zatwierdzone przez uczestnika/podróżnego również w imieniu wszystkich pozostałych podróżnych. Wobec powyższego stają się one częścią umowy pośrednictwa zawieranej z Salt Travel. W przypadku braku ogólnych warunków umów usługodawcy (przykładowo loty liniowe) zastosowanie mają dane warunki taryfowe towarzystwa lotniczego.

2.W obowiązku Klientów rezerwujących a następnie nabywających usługi za pośrednictwem Salt Travel pozostaje dopełnienie wymaganych warunków paszportowych i wizowych  w krajach, które tego wymagają. Salt Travel służy pomocą  oraz informacją dotyczącą warunków wizowych, nie odpowiada jednak oraz nie ma wpływu na przyznanie lub odmowę przyznania wiz. Salt Travel nie jest zobowiązane do weryfikowania informacji podawanych przez usługodawców i nie odpowiada przed uczestnikiem/podróżnym za poprawność lub kompletność danych przedstawionych przez jego potencjalnego partnera umowy, jaką zamierza zawrzeć Klient. Salt Travel nie ponosi też odpowiedzialności za błędy w pisowni, druku lub liczbach w ofertach dostarczonych przez usługodawców wyświetlanych w Portalu.

3. Portal umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup wycieczek turystycznych oraz innych usług dostępnych w Portalu. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie www.salttravel.pl lub w biurze stacjonarnym Salt Travel u Doradcy. Prezentowane na stronach internetowych www.salttravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


4. Korzystając z Portalu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Portalu.


5. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


6. Dokonanie rezerwacji i zakupu wycieczki turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.


7. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za wycieczkę turystyczną podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania świadczeń.


8. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

Rezerwacja
1. Dokonanie rezerwacji przez skorzystanie z Portalu obejmuje następujące kolejne czynności wykonywane przez Klienta:

  • Wyszukanie odpowiedniej oferty:  wypełniając odpowiednie pola wyszukiwarki klient określa, jakiego typu oferty szuka. Na ekranie pokaże się lista propozycji, które spełniają wpisane przez klienta warunki. Na tym etapie należy zapoznać się ze szczegółami wybranej oferty oraz z warunkami uczestnictwa i ubezpieczenia.
  • Dokonanie wstępnej rezerwacji – jest ona zupełnie niezobowiązująca. Po podaniu terminu, miejsca wylotu, rodzaju wyżywienia i zakwaterowania oraz odpowiednich parametrów konsultanci Salt Travel sprawdzą dostępność miejsc u organizatora, a następnie dokonają wstępnej rezerwacji.
  • Kontakt od konsultantów Salt Travel – po dokonaniu rezerwacji w danym biurze podróży konsultanci Salt Travel niezwłocznie kontaktują się z klientem w celu potwierdzenia rezerwacji.
  • Podpisanie umowy – na tym etapie klient decyduje, w jakiej formie chce podpisać umowę (po wysłaniu jej przez konsultantów Salt Travel na wskazany mail lub faks albo osobiście w biurze). Po podpisaniu umowy poza biurem Salt Travel klient niezwłocznie odsyła ją na wskazany adres biura podróży.
  • Opłata zarezerwowanej oferty turystycznej – na podany w umowie lub przekazany przez konsultanta Salt Travel numer konta bankowego klient przelewa ustaloną kwotę.
  • Potwierdzenie rezerwacji – na podany przez klienta adres mailowy klient otrzymuje dokument potwierdzenia rezerwacji ( z tym dokumentem udaje się na lotnisko bądź na miejsce odprawy).
  • W przypadku niektórych organizatorów konieczne jest zalogowanie się do „strefy klienta” gdzie znajduje się podgląd konsultant Salt Travel kontaktuje się z klientem – wtedy potwierdzana jest godzina wylotu lub wyjazdu.
  • Przesłanie podpisanych dokumentów jest równoznaczne z zobowiązaniem się klienta do zapłaty za wybraną imprezę turystyczną. W momencie potwierdzenia rezerwacji (odesłania podpisanej umowy oraz zatwierdzenie rezerwacji przez organizatora) umowa staje się prawomocna i każda ewentualna zmiana bądź rezygnacja dotycząca powyższej imprezy będzie wiązała się z kosztami wynikającymi z Warunków Uczestnictwa.

2. Klient dokonujący rezerwacji jest związany umową od momentu otrzymania   pisemnego potwierdzenia rezerwacji. 

3. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich podanych w zleceniu rezerwacji uczestników. Salt Travel odpowiedzialny jest wobec uczestnika/podróżnego za prawidłowe pośrednictwo przy dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej.

4. Salt Travel nie ponosi w stosunku do uczestnika/podróżnego odpowiedzialności za nienależyte wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną imprezą turystyczną, bowiem w tym zakresie odpowiedzialność ponosi podmiot, który zawarł umowę z Klientem.

5. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Salt Travel nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

6. W przypadku skorzystania z funkcji „Kup teraz” Użytkownik podaje swoje dane osobowe, dane uczestników, oraz dokonuje płatności za pomocą przelewu online (Przelewy24), lub kartą płatniczą (debetową lub kredytową).


Płatność
1. Salt Travel jest uprawnione do pobrania od Klienta, w imieniu organizatora podróży, należności za zakupione usługi.

2. Należności za zakupione usługi i świadczenia płatne są wg warunków podróżowania i płatności wybranego organizatora lub przewoźnika w uzgodnionych terminach na rachunek bankowy Salt Travel lub u organizatora podróży. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy. Gwarantuje to terminowe otrzymanie dokumentów podróży przez podróżnego. Brak opłaty za zarezerwowane świadczenia i usługi, w wyznaczonym warunkami uczestnictwa terminie, upoważnia Salt Travel do anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującymi warunkami podróżowania i płatności danego organizatora. Koszty anulacji powstałe w tym procesie obciążają Klienta.

3. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez Doradcę Salt Travel. W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia do Salt Travel na wskazany przez Doradcę adres mailowy.

4. Potwierdzenie przelewu należy przesłać drogą elektroniczną na adres email travel@salttravel.pl lub też przedstawić w punkcie obsługi klienta biura Salt Travel wraz z następującymi danymi:
- numer płatności (rezerwacji),
- imię i nazwisko podróżnego.

5. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.

6. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy w terminie ustawowym 14 dni. Warunki rezygnacji wynikają z Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności

7. Jeżeli organizator podróży oświadczy, że nie może przyjąć zgłoszenia podróży, to kwota zaliczki uiszczona w momencie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi. W przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia przez organizatora podróży Klient nie jest uprawniony do żądania odszkodowania od Salt Travel lub organizatora podróży.

8. Płatności można dokonać przelewem tradycyjnym, przelewem online (Przelewy24), lub kartą płatniczą (debetową lub kredytową).


Dokumenty podróży

1. W przypadku podróży pakietowych wszystkie dokumenty podróży zostaną przekazane Klientowi albo przez Salt Travel albo przez organizatora podróży, dopiero po całkowitym uregulowaniu płatności. Sposób przekazania klientowi dokumentów określa Organizator Dokładniejszych informacji udzieli wszystkim klientom Doradca podróży  po dokonaniu rezerwacji. Koszty przesłania dokumentów ekspresową drogą kurierską ponosi Klient.


Obsługa posprzedażowa

1. Status dokonanej rezerwacji można sprawdzić w godzinach pracy biur stacjonarnych u Doradców Salt Travel, udzielą oni dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

2. Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Salt Travel, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

3. Salt Travel poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich istotnych zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.


Usługi
Każdorazowo oferowany zakres usług wynika z opisu usługi organizatora podróży oraz z odnoszących się do nich danych w potwierdzeniu podróży. Dodatkowe porozumienia, które zmieniają zakres usług umownych, wymagają jednoznacznego pisemnego potwierdzenia.


Zmiany usług i cen

Salt Travel informuje, iż z reguły każdy organizator podróży zastrzega sobie możliwość dokonania zmian poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy,   zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego organizatora. W takim przypadku Salt Travel nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez organizatora w ramach umowy.


Odstąpienie przez Klienta od umowy oraz zmiany.

1. Każdy uczestnik podróży może w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży odstąpić od zawartej za pośrednictwem Salt Travel umowy. Opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji każdorazowo wynikają z Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności danego organizatora podróży. Warunki odstąpienia od umowy dostępne są, jako integralna część Warunków Podróżowania i Płatności, przed każdą rezerwacją w formularzu zgłoszeniowym. Odstąpienie od umowy oraz zmiana rezerwacji podróży mogą być zrealizowane wyłącznie za pośrednictwem firmy Salt Travel. Wiążącym terminem odstąpienia przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez Salt Travel pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Rezygnacje przekazywane ustnie i telefonicznie nie będą uznawane za wiążące.

2. Salt Travel informuje, że jeżeli na życzenia Klienta będą podejmowane po zawarciu umowy, zmiany w odniesieniu do terminu podróży, jej celu, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania oraz rodzaju transportu (zmiana rezerwacji), to organizator podróży pobiera opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego podróżnego. Zmiana rezerwacji usługi, w której pośredniczy Salt Travel, następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego organizatora Opłaty z tytułu zmiany lub odstąpienia od rezerwacji podane są w warunkach uczestnictwa oraz w opisach taryf danego przewoźnika lotniczego. Zwrot kosztów z tytułu nieodbytych lotów w przypadku podróży lotniczych jest uzależniony od przewoźnika oraz zastosowanej taryfy biletowej.

3. W przypadku podróży pakietowych obowiązują Ogólne Warunki Podróżowania i Płatności danego organizatora podróży, które dostępne są przed każdą rezerwacją i które rezerwujący musi jednoznacznie zatwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rezerwacyjnym.

4. Salt Travel informuje, że w przypadku lotów liniowych obowiązują zasady danego towarzystwa lotniczego. Salt Travel nadto informuje, że ogólnie obowiązującą jest zasada, zgodnie z którą w przypadku wykupienia najtańszych klas cenowych zmiana rezerwacji i/lub odstąpienie od rezerwacji są niedozwolone. Opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji pobierane są zgodnie z warunkami IATA oraz zastosowaną taryfą przewoźnika. Należy pamiętać, że mogą obowiązywać postanowienia taryfowe, które, o ile jest to możliwe, wyświetlane są w potwierdzeniu rezerwacji. Po wystawieniu biletu lotniczego w przypadku zmiany rezerwacji lub odstąpienia od rezerwacji, o ile nie ustalono nic innego, pobierana jest opłata zgodna z warunkami zastosowanej taryfy lotniczej. Klient ma obowiązek zapoznania się z warunkami taryfowymi przed wykupieniem biletu lotniczego.

5. W przypadku rezerwacji miejsc hotelowych obowiązują uregulowania konkretnego hotelu lub uregulowania pośredniczącego organizatora podróży.

6. W przypadku rezerwacji i wynajmu mieszkań / domków letniskowych obowiązują tu szczególne  warunki handlowe danego oferenta.

7. W przypadku lotów specjalnych i czarterowych obowiązują ogólne warunki handlowe danego organizatora podróży / danego towarzystwa lotniczego, dostępne w procesie rezerwacji, z którymi rezerwujący ma obowiązek zapoznać się przed dokonaniem rezerwacji i które rezerwujący musi zatwierdzić. Wszystkie loty specjalne muszą zostać potwierdzone zwrotnie przez Klienta najpóźniej 48 godzin przez lotem powrotnym w danym towarzystwie lotniczym lub u organizatora. Jeżeli niniejsze potwierdzenie powrotu nie ma miejsca, Salt Travel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną anulację rezerwacji lub odmowę przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

8. O ile zastosowana w rezerwacji taryfa lotnicza na to pozwala, Klient może wskazać osobę trzecią, która wyruszy w podróż zamiast niego. Powstałe z tego tytułu koszty dodatkowe obciążają Klienta. Wysokość kosztów dodatkowych ustalana jest zawsze przez usługodawcę i może zmieniać się w sposób znaczny w zależności od zbliżającego się terminu wyjazdu, zastosowanej taryfy, wybranego przewoźnika oraz rodzaju połączenia (przelot rejsowy, czarterowy). 
Usługi, z których nie skorzystano.
Jeżeli podróżujący nie skorzysta z poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych ważnych przyczyn, to organizator podróży lub usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży. Polecamy zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia podróży.


Ubezpieczenia
Organizator podróży, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta - uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana każdorazowo w warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych danego organizatora.  Powyższe ubezpieczenie jest zawarte w końcowej cenie  podróży. Salt Travel poleca zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji imprezy turystycznej i wcześniejszego powrotu z niej oraz doubezpieczenia swojego pobytu na czas podróży zagranicznej
.

Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w Salt Travel imprezy turystycznej.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.

3. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Salt Travel należy składać na adres ul. Słowackiego 21. 32-020 Wieliczka w formie pisemnej lub wysłać je na adres mailowy travel@salttravel.pl Salt Travel rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od daty otrzymania.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

 

Informacje
1. Organizator imprezy zobowiązany jest do poinformowania klientów przed zawarciem umowy o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, obowiązujących w krajach docelowych oraz ich ewentualnych zmianach, a   w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie wizy oraz innych wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. Każdy uczestnik podróży odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszelkich ważnych przepisów, niezbędnych w celu realizacji imprezy turystycznej, a także za posiadanie niezbędnych dokumentów podróży. Wszystkie niedogodności, które powstaną z powodu nieprzestrzegania niniejszych przepisów, obciążają podróżnego, nawet wówczas, gdy przepisy te miałyby się zmienić po dokonaniu rezerwacji.

2. Salt Travel w każdym wypadku udziela Klientom rzetelnych informacji do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez organizatorów turystyki. 

 

Ograniczenia odpowiedzialności

1. Za świadczenie usług przez Salt Travel na rzecz Klienta odpowiedzialność ponosi wyłącznie dany organizator lub usługodawca. Salt Travel nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez danego usługodawcę. Informacje i dane dotyczące przewozów lub innych usług turystycznych, w których pośredniczy firma Salt Travel, opierają się wyłączne na danych przekazanych Salt Travel przez organizatorów i usługodawców. Nie przedstawiają one żadnego własnego zapewnienia Salt Travel w stosunku do uczestnika podróży.

2. Salt Travel ponosi względem Klienta odpowiedzialność za wykonanie usług pośrednictwa z zachowaniem należytej staranności.

3. Za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pośrednictwa Salt Travel ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku przypisania winy przy zawarciu i wykonaniu umowy pośrednictwa.
 

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. Salt Travel zobowiązuje się, wykorzystywać dane uzyskane, przetwarzane i zachowywane podczas rezerwacji, rejestracji wyłącznie do celów realizacji umów oraz nie przekazywać ich dalej niezwiązanym osobom trzecim, o ile nie istnieje w tym względzie żadne ustawowe lub wymagane z urzędu zobowiązanie, na przykład w celu zwalczania nadużycia, w szczególności nadużycia kart kredytowych.

2. Jeżeli jest to konieczne do realizacji zawieranych umów, dane uczestników uzyskane podczas rejestracji mogą być przekazywane dalej danym usługodawcom lub osobom trzecim.


Właściwość miejscowa sądu

1. Umowa zawarta przez Klienta z Salt Travel podlega prawu polskiemu.

2. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Salt Travel wynikające z zawartej  Umowy lub powstałe na jej tle będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.


Postanowienia końcowe

1. Salt Travel dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje zawarte w Portalu (w szczególności materiały dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń, ceny) wolne były od błędów i pomyłek, tym niemniej nie gwarantuje, iż błędy i pomyłki takie nie występują, w związku z czym wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem (Użytkownikiem Serwisu) umowie o świadczenie usług turystycznych oraz w Warunkach Imprez Turystycznych.

2. Salt Travel nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Portalu oraz za przerwy w dostępności do Portalu. Salt Travel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. Salt Travel przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich transmisji.

3. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Salt Travel poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na Portalu. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.

4. Salt Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Salt Travel, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Salt Travel, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

5. Korzystając z usług świadczonych przez Salt Travel oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.